משרד עורך דין

שימוע לפני פיטורין

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה

הרעיון הגיע מהמשפט הבריטי, שמחייב מעסיקים לערוך לעובדים שימוע לפני פיטורין, כחלק מחובת ההגינות (Fairness) שחלה עליהם. השימוש בהליך השימוע כיום, מקורו בהוראות התקשי"ר ומכח חוזרי נציבות שירות המדינה.

החובה לשימוע לפני פיטורים

החובה לקיים שימוע הפכה מכוח הפסיקה וכללי הצדק הטבעי לעיקרון משפטי שאינו מצריך עוד ביסוס בדין או בהסכם ובתחום דיני העבודה בכלל. נקבע באופן חד משמעי כי מדובר בזכות מהותית. על מנת שזכות השימוע לעובד תיעשה כדין, ישנו הכרח לקיים את ההליכים הבאים במצטבר:

 1. הודעה מראש על מועד השימוע לעובד, בה יפורטו הטענות שבעטיין רוצים להפסיק את עבודתו.
 2. הענקת אפשרות לעובד לעיין בכל החומר הנוגע לנימוקי פיטוריו ומתן זמן סביר לעובד להכין תגובתו וטיעוניו.
 3. הענקת הזדמנות מלאה לעובד, בין בכתב ובין בעל פה להגיב על הטענות אשר נטענות נגדו.
 4. עריכת פרוטוקול של הישיבה, אם השימוע לא נעשה בכתב.
 5. קבלת החלטה על סמך שיקולים מקצועיים ועניינים.
 6. כעיקרון שימוע לפני פיטורין יתקיים בכתב, אלא אם ביקש העובד להשמיע את טיעוניו בעל פה. במקרה בו יתקיים השימוע בעל פה רשאי העובד, אם הוא מעוניין בכך, להגיע לשימוע עם אדם מטעמו (כגון: עורך דין, נציג ועד העובדים וכד'), אולם ללא עדים.

להתעייצות בנושא פיטורין יש לפנות לעורך דין דיני עבודה

 

ההגיון של הזכות לשימוע לפני פיטורין הינו להעמיד את העובד על מצבו במקום העבודה, על אפשרויות המשך עבודתו (אם בכלל) ובנוסף, לתת לעובד זמן נוסף ע"מ לשפר את התנהגותו ואת חוות דעת הממונים עליו.

חובת המעביד

חובתו של המעביד לתת את דעתו לטיעוניו של העובד ולשמוע אותם בלא פניות, בלב נקי ובנפש חפצה, קודם שתיפול ההחלטה הסופית העשויה, לא אחת, להיות בלתי הדירה ומכרעת.

 

יש לזמן את העובד לשימוע עם בר סמכא בארגון, בדרך כלל מדובר במנהל/ת משאבי אנוש ובנוכחות המנהל הישיר של אותו עבד.


יתכנו מקרים בהם לא תינתן זכות השימוע, לדוגמא: עובד פרוייקטור, אשר הינו בעל הסכם עבודה אישי ולתקופה קצובה.

 

לאור האמור לעיל, כל מעביד טרם החלטה לגבי המשך של העובד בארגון, חייב לערוך הליך שימוע לפני פיטורין בהתאם לכללים, על מנת למנוע פיטורין של עובד על לא עוול בכפו. על המעביד חלה חובת תום לב מוגברת מכוח דיני העבודה וכללי הצדק הטבעי. וזאת על מנת למנוע חשיפה של תביעה מצד העובד.

זכות השימוע לעובד טרם פיטורים וטרם הרעת תנאים

פסק דין מהעת האחרונה (תע"א 2304-09) אשר עסק בפיטורין שלא כדין של עובדת אשר חזרה מחופשת לידה ופוטרה. הסוגיה שעמדה להכרעת בית הדין הייתה האם פיטוריה של עובדת שחזרה כאמור מחופשת לידה, הועסקה מספר ימים, הוצאה לחופשה כפויה ופוטרה ללא זכות השימוע, מזכים את העובדת בפיצוי על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים?

 

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה מקהה במידה מסוימת את פערי הכוחות שבין המעסיק לעובד, במה דברים אמורים?

בית הדין קובע כי זכות השימוע הינה זכות קוגנטית המעוגנת בכללי הצדק הטבעי, זכותו של העובד לדעת מהן הטענות המועלות נגדו ובהתאם לתת תגובתו להן, להציג נקודת ראותו ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות החלטתו.

ודוק, אין מדובר בהטבה או בזכות שברשות, אלא כפי שנקבע בדב"ע מח/148-3 שק"ם בע"מ נ' אפרים גרינברג פד"ע כ 141, התהליך של שמיעת העובד מתחייב מהיחסים המיוחדים בין עובד למעבידו, הדורשים הגינות שהיא למעלה מחובת "תום הלב". הליך זה חייב להיות כנה ואמיתי, ולא כדי לצאת ידי חובה.

לא זאת אף זאת, גם במקרה בו המעסיק טוען לקשיים כלכליים, כמו במקרה דנן, קשיים אשר הובילו לפיטורים, גם אז, קובע בית הדין, יש לאפשר לכל מועמד לפיטורים לטעון את טענותיו, וזאת מכיוון שפיטורי צמצום/רה-ארגון פוגעים הלכה למעשה במי שאין בו פגם.

בית הדין התרשם מעדותה של העובדת הותיקה (7 שנים) ובין היתר מהעובדה כי עסקינן באם חד הורית המפרנסת לבדה את שני ילדיה. כמו כן העובדה כי שכרה של מחליפתה של העובדת עמד על שכר גבוה יותר מזה ששולם לעובדת עצמה, פעלה אף היא בקריסת טענות המעסיק והביאה את בית הדין להחליט כי על המעסיק לפצות העובדת בפיצויים בגובה 3 משכורות (!) בגין אי עריכת שימוע כדין.

סוגיה מעניינת ונוספת שעלתה בפסק הדין הייתה סיטואציה שבה המעסיק אמנם מחזיר את היולדת למקום עבודתה, אלא שבתחכום או חוסר תחכום מסוים אינו מספק לה כל עבודה, מותירה יושבת באפס מעשה ושולח אותה לחופשה כפויה בת 60 יום בתשלום לאחריה תפוטר?

בית הדין קובע בנחרצות כי פיטורים כה סמוכים לתום חופשת הלידה ומייד עם תקופה של 60 ימים לאחר חופשת הלידה מהווים הפליה מחמת הורות והריון ופוסק לתובעת פיצויים נוספים בגובה של 20,000 ₪.

זכות השימוע קיימת גם לעובד המועסק בחוזה לתקופה קצובה

בפסק הדין בעניין ד"ר רבינוביץ-קרפל נ' האוניברסיטה העברית ירושלים, נקבע כי במקרה של העסקת עובד לתקופה קצובה, המסגרת בה היא מתקיימת מחזיקה בתוכה אפשרות ליצירת קשר מתמשך, בין לקביעות ובין להארכת החוזה מעת לעת. עוד נקבע כי גם אם לעובד המועסק בחוזה לתקופה קצובה אין זכות קנויה למשרה, על המעסיק חלה החובה ליתן לו הודעה מראש על כוונתו שלא להאריך עוד את ההתקשרות עמו, לפרט את הטעמים העומדים מאחורי כוונה זו ולאפשר לעובד להביא בפני מעסיקו את תגובתו ליתן לו הזדמנות נאותה לנסות ולשנות את רוע הגזירה.

 

במקרה הנדון, דובר בתובעת אשר עבדה החל משנת 1987 ועד לשנת 2003, כחוקרת במסלול האוניברסיטאי למורים-חוקרים. התובעת הועסקה לפי חוזה לתקופה קצובה, אשר חודש מעת לעת, משך כ-7 שנים, כשבסופה של תקופה זו הודיעה לה האוניברסיטה כי מינויה במסלול האוניברסיטאי למורים-חוקרים לא יוארך לאחר התאריך 30.06.2003, ולפיכך פוטרה למעשה מעבודתה.

 

התובעת הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, כשבין יתר טענותיה טענה כי נפלו פגמים בהליך פיטוריה. כל טענות התובעת לעניין פיטוריה נדחו, למעט טענתה כי השימוע שנערך לה לא היה כראוי, הן מהנימוק שלא ניתנה לה הודעה על הכוונה לפטרה בטרם עריכת השימוע, והן מהנימוק שלא ניתנה לה הזדמנות ראויה להשמיע טענותיה כנגד הכוונה לפטרה. בית הדין פסק כי אמנם במועד בו פוטרה התובעת, החובה לערוך שימוע טרם גובשה בפסיקה, ולפיכך פגם זה של אי עריכת שימוע כדין אינו מצדיק מתן פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, אולם יחד עם זאת, בהתחשב בגילה של התובעת במועד הפיטורים (מעל 57), הוותק הרב שצברה בעבודתה ועוגמת הנפש שנגרמה לה, חייב בית הדין את האוניברסיטה לשלם לתובעת פיצוי בסך 10,000 ₪ בגין עוגמת נפש. בנוסף לכך, קיבל בית הדין את תביעתה של התובעת בחלקה גם לגבי רכיבים נוספים, וחייב את האוניברסיטה לשלם לה גם דמי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה ושכ"ט עו"ד.

חובתו של גוף דו מהותי לערוך שימוע גם לעובדים זמניים

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בפסק דין בעניין עב' 7175/03 ד"ר ארנון פרי נ' אוניברסיטת תל אביב, קיבל באופן חלקי תביעתו של מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, אשר הועסק אצל האוניברסיטה לתקופה קצובה של כ-11 שנה, כשבסיומה הופסק מינויו והוא פוטר מעבודתו.

התובע עתר לבית הדין, בין היתר, בתביעה להחזרתו לעבודה, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין עקב אי עריכת שימוע, פיטורים על רקע אפליה מחמת גיל ועוד כיו"ב.

לטענת התובע, נודע לו על כוונת האוניברסיטה שלא להמשיך את העסקתו בפגישה שנערכה בנוכחות הדיקאן ומזכירת המורים, אשר התקיימה לאחר שכבר הוחלט על פיטוריו, ומשכך טען כי לא נערך לו שימוע כדין והוא לא קיבל את זכות הטיעון בטרם קבלת ההחלטה על פיטוריו.

בית הדין האזורי לעבודה הדגיש את חשיבותו של השימוע עליו נכתב רבות בפסיקה, ועל כך שצריך להיעשותו ב"לב פתוח ובנפש חפצה" ולא "מן השפה ולחוץ". בנסיבות המקרה נפסק כי על אוניברסיטת תל אביב, בהיותה גוף דו-מהותי, חלה החובה לערוך שימוע לתובע בטרם פיטוריו, על אף שהועסק לתקופה קצובה.

בית הדין קבע כי נפלו פגמים רבים בשיחה שנערכה לתובע, ולפיכך אינה מהווה שימוע כדין. לתובע לא הודע מראש על הכוונה לערוך לו שימוע, לא ניתנה לו הזדמנות אמיתית להשמיע את טענותיו בנוגע לפיטורים ולא נרשם פרוטוקול של הישיבה. יחד עם זאת, קבע בית הדין כי זכות הטיעון לא נשללה מהתובע לחלוטין, ולפיכך אין הצדקה להשיבו לעבודה בשל פגמים אלו. לאור זאת, הסעד שניתן לתובע הוא סעד כספי בגובה 6 משכורות חודשיות, המגיע לסך של 91,841 ₪.

זכות השימוע אצל מעסיק פרטי

בפסיקה הרווחת בבתי הדין לעבודה, קיימת היום מגמה לחייב גם "גוף פרטי" ולא רק גופים "ציבוריים" או "דו מהותיים" לקיים הליך שימוע לפני פיטורין.

במגזר הפרטי, רוב הכללים הינם בהתאם לפסיקה, יש להציג בפני העובד את הטענות המועלות כנגדו ומאידך יש לתת הזדמנות לעובד להציג את עמדתו ולשכנע בהתאם.

פוטרת מעבודתך אצל מעסיק פרטי ומעסיקך לא ערך לך שימוע? ייתכן והינך זכאי לקבל פיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

מעסיקים פרטיים רבים נוטים לחשוב, כי כחלק מהפררוגטיבה שלהם, נתונה להם הזכות לפטר את עובדיהם בלא לתת להם את זכות השימוע.

בתי הדין לעבודה מכירים בזכותו של המעסיק לנהל את עסקו כרצונו, אך יחד עם זאת מטילים עליו חובות לנהוג כלפיי העובד על פי כללי הצדק הטבעי, בכבוד ובהגינות.

בהתאם לכך, קבעה הפסיקה כי הליך הפיטורים חובה שיעשה בתום לב ומשיקולים ענייניים. פיטורים ללא נימוק ענייני רלוונטי מוכח על ידי המעסיק הם פיטורים לא חוקיים, פיטורים שלא כדין.

החובה לקיים שימוע הפכה מכוח הפסיקה וכללי הצדק הטבעי לעיקרון משפטי שאינו מצריך עוד ביסוס בדין או בהסכם. נקבע באופן חד משמעי כי מדובר בזכות מהותית.

מטרתו של הליך השימוע הינה לאפשר לעובד המפוטר להבין מהן הסיבות לפיטוריו, מהן הטענות המועלות כנגדו ובהתאם ליתן לעובד את ההזדמנות להגיב להן, להשמיע את טענותיו ולנסות לשכנע את מעסיקו לחזור בו מהחלטתו.

בפסיקת בתי הדין לעבודה קיימת כיום מגמה לחייב גם מעסיקים פרטיים לקיים שימוע בטרם פיטורי העובד.

בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 412/06 האגודה למען הקשיש בקרית גת נ' משה דוד, חזר והדגיש כי הלכה פסוקה היא כי אין כלל הבחנה, לעניין הצורך בקיום שימוע והיקף זכות הטיעון, בין מעסיק ציבורי, מעסיק פרטי ומעסיק שהוא גוף דו-מהותי. זכות השימוע היא זכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו. זכות הטיעון עומדת לעובד במלוא הדרה, כלפי המעסיק הפרטי, בה במידה שעומדת היא לו כלפי המעסיק הציבורי וכלפי המעסיק הדו-מהותי.

בפסק הדין נקבע, כי על המעסיק לפרט בפני העובד את מלוא הטענות הנטענות כלפיו, טענות שיש בהן כדי להכריע את גורל העובד ועתידו במקום העבודה. את הטענות יש להעלות באופן כזה, שהעובד ידע בדיוק מהם הטענות הנטענות כלפיו. אין להפתיע את העובד. על העובד לדעת לאילו טענות אליו להשיב כאשר יעמוד בפני מעסיקו.

חשיבות זכות הטיעון, וידיעה מהם הטענות הנטענות כנגד העובד מקבלת משנה תוקף בפיטורים על רקע של חשד לעבירה פלילית או עבירת משמעת חמורה מצד העובד. במקרים כגון אלו, עלולות להיגזר על העובד סנקציות חמורות ביותר, עד כדי שלילת זכותו לפיצויי פיטורים, בנוסף לפגיעה בשמו הטוב ובעתידו המקצועי.

נקבע כי במקרים אלו, על המעסיק לשטח בפני העובד את החשדות המיוחסים לו באופן שיהא בידיו להפריכן או לשכנע את מעסיקו כי אין בהם ממש. ככל שטענות המעסיק כלפי עובדו חמורות, כן מתעצמת זכות הטיעון של העובד.

יחד עם זאת, אין משמעות אי עריכת שימוע כביטול הפיטורים. המשמעות היא כי במידה ויוכח שהמעסיק הפר את זכות השימוע תינקט כנגדו סנקציה, והעובד יפוצה כספית בגין הפרה זו, בגין פיטורים שלא כדין. במקרים מסוימים בית הדין אף מבטל את הפיטורים ומורה למעסיק להחזיר את העובד לאלתר.

אם פוטרת על ידי מעסיקך ללא עריכת שימוע, דע לך כי קיים סיכוי שתוכל לקבל פיצוי בגין אי קיום שימוע!

שימוע של עובד מדינה הוא זכות – אך גם חובה

פסקי דין רבים אשר עוסקים בזכותו של עובד להגנה מפני פיטורין שרירותיים, עוסקים בעתירתו של עובד לבית הדין לעבודה למתן סעד זמני לביטול פיטוריו – משום שאלו נערכו בלא שימוע מקדים. במילים אחרות – זכותו של כל עובד, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, לעריכת שימוע בטרם יפוטר, הפכה זכות יסוד שהכל מכירים בה, ואינספור בקשות מוגשות בנושא זה לבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ למתן צו מניעה כנגד החלטת הפיטורין.

אך האם יתכן גם מצב הפוך, שבו עובד מדינה מסרב לקיום שימוע, ואף פונה לבית הדין לעבודה במטרה לביטול השימוע? מסתבר שכן, וכך היה בפרשת סע (ת"א) 28014-12-10 חני בלוי נ' מדינת ישראל, פורסם בנבו (2012). באותה פרשה, כנגד התובעת, מנהלת בבית ספר, הועלו חשדות בדבר אי סדרים כספיים בבית הספר תחת ניהולה. היא זומנה לשימוע בטרם נזיפה, וזאת מכוח סעיף 31 לחוק שירות המדינה, אולם היות וההליך היה פגום מבחינה מנהלית, הוא בוטל. נקבע כי תזומן שנית לשימוע, והפעם באופן תקין. מנהלת בית הספר עתרה לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה לסעד זמני למנוע את קיום השימוע. וזאת מדוע?

לטענת מנהלת בית הספר, היא הועמדה כבר להליך נזיפה, וזאת בהתייחסה להליך הנזיפה הקודם שבוטל בשל אי תקינות ההליך, וזאת לאחר שימוע שנערך לה. התובעת התבססה על סעיף 62 לחוק שירות המדינה, הקובע כי לא יועמד עובד מדינה לדין פעמיים בגין אותה עבירת משמעת המיוחסת לו. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בחן את השאלה האם משרד החינוך, אשר זימן אותה פעם אחת לשימוע, אך ביטל את ההליך שכן נפל בו פגם, מנוע מלזמנה להליך נוסף שבמסגרתו תתבררנה החשדות נגדה, ועל כך השיב הוא בשלילה: "למעסיק יש זכות לזמן את עובדו לשימוע, ככל שמוצא הוא לנכון לעשות כן.

משמעות טענת המבקשת היא כי כל עובד שיבקש למנוע או לעכב זימונו לשימוע בחשד של עבירות משמעת או טענה אחרת כלשהי, יוכל לעשות כן על ידי הגשת תביעה, שהסעד העיקרי בה הוא איסור זימונו לשימוע. בדרך זו, יוכל העובד לקבל חסינות מפני בירור משמעתי או מפני הליך פנים משרדי. לכך לא ניתן ליתן יד. כאמור, כנגד המבקשת הועלו תלונות, בין השאר לאי סדרים כספיים בניהול בית הספר. על מעסיקה – משרד החינוך לברר את החשדות ולהביא את הטיפול בפרשה לידי סיום.

הדרך לעשות כן היא לזמן את המבקשת לשימוע קודם לקבלת החלטה בהתאם לסעיף 31 לחוק המשמעת. אין כל הצדקה לעכב הבירור לפרק זמן ניכר נוסף, אך בגלל שנדרש סעד עיקרי של מניעת הזימון לשימוע". במילים אחרות – שימוע ביחסי עבודה הוא זכות של העובד, אך גם חובתו ולא ניתן לעכב את השימוע בעצם הגשת תביעה למניעת השימוע, שכן כך, על פי פסיקה זו של בית הדין לעבודה, יוכלו עובדים לסכל הליכי שימוע.

שאלות נפוצות

 1. האם חובת השימוע חלה גם כאשר מדובר בפיטורי צמצום?
  בפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בת"א בעניין אלי פרג'ון נ' חברת דואר, נקבע כי מסירת נימוקי הפיטורים לעובד, מהווה חלק מחובת תום הלב המוגברת שבין עובד למעביד, שכן חובה זו מתקיימת גם בניתוק יחסי העבודה, והיא מחייבת את המעביד לנמק את פיטורי העובד גם בפיטורי צמצום.

  אין בעצם קיומם של פיטורי הצמצום כדי לפטור את המעביד מחובתו להפעיל את כוחו וסמכויותיו כדין ובתום לב, בסבירות ובמידתיות, באופן גלוי ושקוף. במקרה הנדון, השימוע נערך מבלי שהתאפשר לתובע באופן כן ואמיתי לשכנע את המעביד בדבר ביטול החלטת הפיטורים ו/או להציג חלופות אחרות להעסקתו. גם כשמדובר בפיטורי צמצום שומה היה על המעסיק לפרט בפני התובע מדוע דווקא הוא נכלל ברשימת המפוטרים.
 2. האם פיטורין בלא שימוע מוקדם מזכים את העובד בפיצויים?
  המגמה הרווחת בפסיקה כיום אשר התפתחה עם הזמן, הנה שעל המעסיק חלה החובה לקיים שימוע לעובד בטרם ההחלטה על פיטוריו, במסגרתו עליו להסביר לו מהן העילות הנטענות לפיטוריו הצפויים, לאפשר לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ובמקרים מסוימים לנסות ולשכנע את המעסיק לחזור בו מהפיטורים.
  במידה ונמצא כי יש ממש בטענות המעביד – המעסיק אף יכול לאפשר לעובד הזדמנות לשפר דרכיו באותן נקודות 'בעייתיות' הנטענות בתפקודו בעבודה. הדבר נכון כיום הן לגבי מעסיק ציבורי והן לגבי מעסיק פרטי. האם מעביד אשר מציג בפני העובד הודעת פיטורים, ואומר לו, בדרך אגב, כי הפיטורים יכנסו לתוקף "בתוך חודש מהיום" וכי באותו חודש יש לעובד "הזדמנות" לתקן דרכיו, מקיים שימוע כדין, או שמא אין מדובר בשימוע כהלכתו, ועל כן הפיטורים נעשו שלא כדין, והעובד זכאי לפיצויי בגין פיטורים שלא כדין?

  שאלה זו נדונה בתע"א (ת"א) 9347-07 רוית צורדקר נ' עו"ד ניר הראל (פורסם בנבו (2011). באותה פרשה אזכר בית הדין את ההלכה הפסוקה בעניין ע"ע 1290/02 מדינת ישראל נ' אלי שדה, באשר לזכות השימוע לעובד: "על המעביד להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו... בפתיחות, בהגינות ובתום לב מבלי לכחד דבר מן העובד...גם אם לעובד אין זכות קנויה למשרה, חייב המעסיק במתן הודעה מראש לעובד על כוונתו שלא להאריך עוד את ההתקשרות עמו; לפרט את הטעמים העומדים ביסוד אותה כוונה; לאפשר לעובד להביא בפניו את תגובתו וליתן לו הזדמנות הולמת לנסות ולהעביר את רוע הגזירה".
  עוד נאמר בפסיקה כי יש ליתן לעובד זמן נאות להכין עצמו טרם הליך השימוע ולטעון את כל טענותיו בעצמו או בעזרת עו"ד (ע"ע 1024/02 שלמה הרשיש נ' עיריית אופקים, עבודה ארצי, כרך לג (100), 34); על ההליך להתנהל בתום לב ובהגינות - יש לתת לעובד הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, להביא תימוכין לגרסתו ולנסות לשכנע את העומד להכריע בעניינו כי לטענות כלפיו אין בסיס (בג"צ 8505/06 ד"ר ארנון בונה נ' בית הדין הארצי לעבודה, עבודה עליון נד, 55 ; ע"ע 1163/00 בית חולים המשפחה הקדושה נ' ד"ר חלילי עבוד, פד"ע לה, 440), על עורך השימוע חלה החובה לנהל פרוטוקול וליתן החלטה בצורה מנומקת (דב"ע נד/3-124 מדינת ישראל (רפא"ל) נ' חנוך פוגל, עבודה ארצי, כרך א' (2) 591). בנוסף קבעה הפסיקה כי אין כל הבחנה, לעניין הצורך בקיום שימוע והיקף זכות הטיעון, בין מעסיק ציבורי, גוף דו-מהותי או מעסיק פרטי.

  באותו עניין נפסק כי לעובד לא נערך שימוע כהלכתו, אלא הודעת הפיטורים המוגמרת גובשה בדעת המעסיקים עוד בטרם ההודעה, אשר ניתנה באופן משפיל ומזלזל במסדרון (בלא שנרשם פרוטוקול כדרישת הפסיקה), מבלי שניתנו לתובעת נימוקים כלשהם שבאמצעותם תקום לה הזדמנות ללמוד "במה חטאה", אם חטאה, וכיצד באפשרותה לשפר דרכיה, אם הדבר כלל נדרש, ועיון במכתב הפיטורים מלמד כי גם הוא לא היה מנומק (על עצם הצורך במתן נימוק לפיטורים, ראו גם: דב"ע מח/103-3 חיים גנאל נ' רשות הנמלים, פד"ע כ' 443, 450; וכן דברי כב' השופטת אלישבע ברק בדעת המיעוט של פסה"ד בעניין ע"ע 300019/98 דב אורן נ' דניה סיבוס, [פורסם בנבו], סע' 19 לפס"ד מיום 7/7/04). ביחס לשאלה, באם מתן ה"זכות" לתובעת להגיע למקום העבודה כחודש נוסף, ובמהלך זמן זה "לשפר דרכיה" יכולה להיחשב, באיזשהו אופן, מתן זכות שימוע, השיב בית הדין בשלילה: זהו אינו שימוע.

 3. מהו זמן סביר להכנה לשימוע לפני פיטורים?
  ההלכה הפסוקה כיום, היא כי זכות הטיעון כפי שגובשה במשפט המנהלי חלה גם על המשפט הפרטי.

  ראו לעניין זה דבריה של השופטת ארד בפסקה 6 לפסק הדין בתיק ע"ע 415/06 דני מלכה נגד שופרסל ([פורסם בנבו], 15.7.2007): "הלכה פסוקה היא, כי זכות הטיעון הינה זכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו. זכות הטיעון עומדת לעובד במלוא הדרה, כלפי המעסיק הפרטי, בה במידה שעומדת היא לו כלפי המעסיק הציבורי וכלפי המעסיק הדו-מהותי [עע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן – המכללה האקדמית עמק יזרעאל, פד"ע לח 448 (להלן: עניין גוטרמן); עע 1349/01 ופא אסחאק – מדינת ישראל – משרד החינוך והתרבות, [פורסם בנבו], ניתן ביום 16.2.04]. קביעתו של בית הדין, לפיה ניתן היה להפתיע את המערער במסגרת הבירור הראשוני שנעשה עמו, אינה מתיישבת עם ההלכה הפסוקה, בה נקבע כי על המעסיק לפרט בפני העובד טענות שיש בהן כדי להכריע בגורלו, באופן שהעובד ידע לאילו טענות להשיב ולהתייחס בבואו לממש את זכות הטיעון. וכבר ציינתי בעניין גוטרמן: 'זוהי זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו או בעניינו ובהתאם ליתן תגובתו להן, להציג את האידך גיסא מנקודת ראותו, ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו'."

  מאחר והשימוע במהותו נועד לתת הזדמנות לעובד לבדוק את העובדות והטענות העומדות מאחורי ההחלטה לפטרו, ולהביא את טענותיו בפני המעסיק כנגד פיטוריו, הרי שעולה השאלה מהו הזמן אשר על המעסיק להקציב לעובד לפני עריכת השימוע?

  ככלל, על המעסיק להודיע לעובד על השימוע זמן סביר לפני עריכתו. בית הדין הארצי לא קבע מספר מדויק של ימים אשר ייחשבו כזמן סביר. לכן, נבדוק מה קבע בית הדין הארצי כזמן לא סביר.

  כך במקרה בו הודיעו לעובד על הליך השימוע שעתיים לפני השימוע, פסק בית הדין כי: "אכן התקיים הליך של שימוע אלא שהליך כזה צריך שיעשה תוך מתן הזדמנות נאותה למי שנפגע להכין את עצמו בטרם ההליך ולטעון את כל טענותיו בעת ההליך, בעצמו או בעזרת עורך דין. בענייננו הודיעו למערער על פיטוריו והוא זומן מייד להליך של שימוע שהתקיים שעתיים לאחר מכן.

  דרך זו אינה מאפשרת למערער הכנה נאותה." (ע"ע 1024-02 שלמה הרשיש נ' עיריית אופקים, פסק דין מיום 24.11.2002) במקרה בו ניתן לעובד יום אחד להתכונן לשימוע פסק בית הדין הארצי כך: "דרך המלך לטעמנו, היא שבמערכת יחסי עבודה בכלל, ווודאי שבמערכת יחסים ארוכת שנים ייתן המעסיק לעובד המועמד לפיטורים פרק זמן סביר קודם השימוע, על מנת שיוכל להיערך באופן ראוי להשמעת טענותיו. התראה כה קצרה עלולה להותיר את הרושם כי החלטתו של המעסיק מוגמרת היא וסופית.

  בנוסף, ייתכנו מקרים שהנסיבות בהן יעידו על כך שההזדמנות הנאותה להשמעת טענותיו של עובד תחייב מתן פרק זמן ממושך להכנת טענותיו. כך למשל, במקום בו ההכנה לשימוע תדרוש מעובד איסוף מוקדם של מסמכים, סידור טענותיו ואולי אף פנייה לקבלת ייצוג משפטי...אין בעובדה שהמערער לא דרש בפועל את פרק הזמן הנוסף להיערכות לשימוע כדי לפטור את חברת החשמל בלא כלום. בהתחשב בנורמה המחייבת מעסיק ליתן לעובד זכות הוגנת ואמתית להיערך לישיבת השימוע בעניינו, סבורים אנו כי יש מקום לפסוק למערער פיצוי כספי בגובה 10,000 ש"ח (נכון להיום)." (ע"ע 620-07, דב גמליאל נ' חברת החשמל לישראל, פסק דין מיום 19.06.2008). נראה כי זמן סביר לפני שימוע יהיה מספר ימים, בהם תינתן לעובד אפשרות לבדוק את הטענות כנגדו ולהכין את טיעוניו, לרבות באמצעות פנייה לעורך דין.

  עם זאת יש לבחון כל מקרה לגופו, ובין היתר את תקופת ההעסקה של העובד, חומרת הטענות נגדו, סוג הפיטורים (צמצום או על רקע תפקוד) וכו'.

 4. האם זכותו של עובד לשימוע לפני פיטורין תלויה בהתנהלותו?
  בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעורו של עובד בפסק דין ע"ע 518/08 מלכה אברהם נ' עגם מפעלי מתכת בע"מ, לעניין פיטורים שלא כדין עקב אי קיום שימוע, וקבע כי זכותו של אדם להישמע בטרם תתקבל החלטה העלולה לפגוע בו, ללא קשר להתנהגותו.

  במקרה הנדון, דובר בעובד אשר עבד כצבע מתכות בחברה משך כתשע שנים. בשנים האחרונות התאפיינה עבודתו ביחסים עכורים בינו לבין מנהלו הישיר, אשר באו לידי ביטוי באי ציות להוראותיו של הממונה, ובסופו של דבר פוטר העובד. העובד הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בטענה כי לא פוטר עקב עבירות משמעת חוזרות ונשנות, וכי פיטוריו נעשו בשרירות, בחוסר תום לב, בניגוד לכללי הצדק הטבעי ולהוראות ההסכם הקיבוצי, וכי נעשו מבלי שקוים לו שימוע כדין.

  בית הדין האזורי דחה את תביעתו של העובד לעניין טענותיו לפיטורים בשרירות ובחוסר תום לב וקיבל את תביעתו בנוגע לפיטוריו בניגוד להסכם הקיבוצי. העובד הגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בטענה כי גובה הסכום שנפסק לו על ידי בית הדין האזורי הוא נמוך ביחס לנסיבות ולפסיקה הקיימת וטען כי גובה הפיצוי לו הוא זכאי צריך להיות בגובה 24 משכורות בשל פיטורים שלא כדין וכן פיצוי עונשי ופיצוי בגין עוגמת הנפש והכאב בגין התנהלותה של החברה בהליך הפיטורים המשפיל והלא חוקי.

  החברה הגישה ערעור שכנגד, וטענה בין היתר, כי נמנעה מפיטוריו של העובד ונתנה לו אינספור הזדמנויות לשפר את התנהגותו. בית הדין הארצי קבע כי בעיות ההתנהגות והמשמעת שליוו את עבודתו של העובד הם אלו אשר הביאו אותה לפטרו, ומשכך אין מדובר בפיטורים שרירותיים או פיטורים בחוסר תום לב. יחד עם זאת קיבל בית הדין הארצי את ערעורו של העובד לעניין אי קיום השימוע כדין, וקבע כי זכותו לשימוע בטרם פיטוריו קיימת גם בנסיבות בהן היו הפרות חוזרות ונשנות של חוזה העבודה על ידו, לרבות הפרות משמעת. במקרה הנדון, כאמור, קבע בית הדין הארצי כי החברה הפרה את חובתה לקיים שימוע כדין, ולפיכך הגדיל את הפיצוי שנפסק על ידי בית הדין האזורי בשל הליך פיטורים לא תקין והעמידו על סכום של 6 משכורות, הכולל את הסכום של 25000 ש"ח שנפסק על ידי בית הדין האזורי בגין הפרת הסכם בעלי המלאכה אשר נקבע שאינו חל על הצדדים.

 5. האם עובד יכול לבקש לפסול שימוע שנעשה לו ע"י מעסיקו?
  כידוע, קיימת חובה על המעסיק לערוך לעובד הליך של שימוע כאשר הוא שוקל לפטרו. נשאל השאלה האם העובד יכול לבקש לפסול שימוע שנעשה לו ע"י מעסיקו? כבוד השופטת טרכטינגוט בבית הדין האזורי לעבודה בת"א (סע"ש 39600-02-13 יגאל שושנקר נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ 10.3.13) הורה על ביטול השימוע שנערך לעובד והורה למעביד לערוך לו שימוע חדש וזאת לאור היחסים המעורערים של העובד עם המעסיקה הישירה שלו. ע"פ הפסיקה, על השימוע להיערך "בלב פתוח ובנפש חפצה"- היינו, מטרתו של השימוע צריכה להיות כנה ולתת לעובד הזדמנות לנסות ולשכנע את המעסיק כי כדאי לו להמשיך ולהעסיקו.
  עם זאת, אין חולק כי בטרם ישמיע העובד את טענותיו בפני בעל הסמכות, קיימת כבר דעה מוקדמת לגביו, שכן, אלמלא הייתה איזו דעה מוקדמת לגביו- לא היה העובד מגיע להליך של שימוע ואולי הפיטורים היו נמנעים. נקבע כי דעה מוקדמת אינה פוסלת שימוע וזאת להבדיל מדעה קדומה. במקרה דנן, הוכח כי היו יחסים גרועים בין העובד למעסיקתו (כך טען אף הועבד עוד טרם השימוע) ולכן, עריכת שימוע ע"י אותה מעסיקה לבדה, מהווה פגם משמעותי בהליך השימוע אשר נעשה לעובד. לאור האמור, על רקע הדברים האמורים לעיל נפסל השימוע וכתוצאה בוטלו פיטורי העובד ונקבע כי יש לערוך לעובד שימוע חדש, ועד למועד השימוע החדש, ימשיך העובד בעבודתו ויקבל שכר עבודה מאת המעסיקה. כמו כן, חויבה המעסיקה בשכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪.

מידע רלוונטי

לדיון בפורום על שימוע לפני פיטורין לחצו כאן

מאמרים נוספים בנושא:

כיצד יחושב הפיצוי לעובד שפוטר בלא שימוע?

בתי הדין לעבודה קבעו, בשנים האחרונות, בשורה ארוכה של פסקי דין כי לא רק עובד במגזר הציבורי אשר עומד להיות מפוטר זכאי לשימוע, אלא גם עובד במגזר הפרטי זכאי לשימוע בטרם עומדים לפטרו. בהנחה שבית הדין לעבודה מצא כי לא נערך לעובד שימוע, איזה סוג פיצוי ראוי ליתן לעובד ולהשית על המעביד? האם 'סתם' פיצוי בגין עוגמת נפש, או שמא פיצוי ממוני, בגין אובדן השתכרות שהייתה מתאפשרת לעובד לו היה ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה? שאלה זו נדונה בתע"א 9347-07 רוית צורדקר נ' עו"ד ניר הראל, פורסם בנבו (2011).

 

 

חובת השימוע חלה גם בעניין חסימת מורה מלעבוד

 

2.1.2011

 

במאמר זה אסקור פסק דין שהתקבל לאחרונה, בעניין חסימת מורה מלעבוד במשרד החינוך. בית המשפט קבע שמהלך זה, זהה מבחינת זכויות המורה לפיטורים, על אף שבפועל לא התקיימו פיטורים ולפיכך חלה חובה לקיים הליך של שימוע.

 
לראש העמוד ↑