משרד עורך דין

מחיקת חוב לביטוח לאומי

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה


חוב לביטוח לאומי- מתי וכיצד ניתן להקטינו?


חוק הביטוח הלאומי קובע כי כל תושב ישראל מגיל 18 ומעלה חייב להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח, פרט לעקרת בית נשואה ולתושב ישראל שעלה ארצה לראשונה מעל לגיל 62. גובה דמי הביטוח נקבע בהתאם להכנסותיו ומעמדו של כל מבוטח ומבוטח. כמו כן, עם כניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995, חלה חובה גם לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח בנוסף לדמי ביטוח לאומי (פרט לעקרת בית שאינה מקבלת קצבת זקנה).

 

במקרה שמדובר בעובד שכיר, חובת תשלום דמי הביטוח מוטלת על המעסיק, אשר חייב לדווח על שכרו של העובד ולשלם את דמי הביטוח בעבורו, לרבות סכום שמנוכה משכר העובד.

לעומת זאת, החוק מחייב מבוטח עצמאי או אדם שאינו עובד, לשלם בעצמו את דמי הביטוח.

 

במידה והמבוטח העצמאי, המעסיק או מבוטח שאינו עובד אינם משלמים דמי ביטוח במועדם, המוסד לביטוח לאומי רואה בפיגורים אלו כחוב לכל דבר ועניין, על כל המשתמע מכך, לרבות חיוב בהצמדה וריבית ואף הטלת קנסות הנצברים לחובתו של המבוטח כתוצאה מאי תשלום דמי הביטוח באופן סדיר ורציף.

מבוטח או מעסיק שנצבר להם חוב בביטוח הלאומי בגין אי תשלום דמי ביטוח, יכולים בתנאים מסוימים, להגיע להסדר תשלומים מול הביטוח הלאומי, כגון פריסה בכרטיס אשראי, הסדר של הוראת קבע, המחאות ועוד כיו"ב. המוסד לביטוח לאומי רשאי במקרים מסוימים גם לוותר על הקנסות שהטיל על בעל החוב וכן על תוספת הריבית וההצמדה, כולם או חלקם, בתנאי שיתרת החוב שולמה. לשם כך על המבוטח או המעסיק להגיש בקשה מנומקת ומפורטת לביטול הקנסות ולצרף מסמכים רלוונטיים לתמיכתה, על פי טופס מיוחד אותו ניתן לקבל מהביטוח הלאומי.

 

לסיכום, ברור כי המצב האופטימאלי המשרת את כל הצדדים, הוא לשלם את דמי הביטוח במועדם. אולם ייתכנו מקרים בהם המבוטח או המעסיק נקלעים לקשיים כלכליים, עד כי אינם מסוגלים לעמוד בתשלום המינימאלי של דמי הביטוח. במקרים אחרים אף חלה טעות מצד המוסד לביטוח לאומי, ויש לדאוג לתיקון הטעות בהקדם. לכן אל לכם להתייאש! מומלץ לכם מאוד לפנות לעורך דין בקיא ומנוסה בתחום הביטוח הלאומי, אשר יוכל לסייע לכם להגיע להסדר תשלום החוב מול הביטוח הלאומי, תוך מזעור הנזק וצמצום החוב ככל שניתן, ואף במקרים מסוימים, יוכל הוא להביא לביטולו המוחלט של החוב.

מאמרים נוספים בנושא:

המוסד לביטוח לאומי לא יוכל לגבות חובות לאחר 7 שנים- האומנם?

 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק: "תיקון – דרישה לתשלום דמי ביטוח בתוך שבע שנים", התשע"ג- 2013, אשר הוצעה ע"י ח"כ אמנון כהן מש"ס.

 

גביית חובות ישנים ע"י המוסד לביטוח לאומי, הסוף?

 

גביית חובות עבר ע"י המוסד לביטוח לאומי, הפך לדאבון רבים מאיתנו למחזה שכיח ונפוץ במחוזותינו. ביום בהיר וצח עלול אף אתה למצוא בתיבת הדואר שבדירתך, מכתב מאת המוסד ולפיו בהתאם לרישומים שונים שערך, עלייך לשלם עשרות אלפי שקלים, שנצברו לחובתך החל משנת תרפפ"ו.

 

ביטול והפחתת חוב מול הביטוח הלאומי

חוק הביטוח הלאומי מסמיך את המוסד לביטוח לאומי להשיב לעצמו כספים אשר שולמו בטעות או שלא כדין. בסעיף 315 לחוק נקבע כך:

 

זכויות רפואיות לתושב חוזר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, קובע כי תושב ישראל המתגורר בחו"ל באופן זמני, חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות גם בתקופת שהותו בחו"ל. תושב ישראל ששהה בחו"ל שנתיים או יותר, לאחר 1.3.2001, ולא שילם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי כמתחייב ממנו, או שחל פיגור בתשלומים למעלה משנה, לא יהיה זכאי לקבלת שירותי בריאות לפי חוק זה.

 

האם חלה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי על ישראלי שעובד בחו"ל ?

 

חוק הביטוח הלאומי חל על תושבי ישראל בלבד. המבחנים לקביעת תושבותו של אדם נקבעו בפסיקה, במסגרתם נבחנת בעיקר השאלה היכן מצוי מרכז חייו של אותו אדם, מה הייתה הצהרת הכוונות שלו וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בפועל.

 

ביטול חוב בביטוח הלאומי

 

עסקינן בפסק דין בו בית הדין בחן את פעולת הוועדה לביטול חובות אשר פועלת במוסד לביטוח לאומי (ב"ל 8552-12-10, אסתר לאה בלנש נ' המוסד לביטוח לאומי).

 

 

דמי ביטוח לאומי לעובד ישראלי שמעסיקו הוא תושב חוץ

מהי חבות תשלום דמי ביטוח לאומי על ידי עובד, המועסק באמצעות מעביד שהינו תושב חוץ ?

 

סקירת התקנות


כל תושב ישראל, מגיל 18 ומעלה, חלה עליו חובת תשלום דמי ביטוח לאומי.

 

 

האם חלה התיישנות על חוב למוסד לביטוח לאומי?


לרבים מאיתנו קרה שקיבלנו, לפתע, מכתב מאת המוסד לביטוח לאומי, המודיע לנו כי קיים חוב על שמנו בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי משנים עברו. במצבים אבסורדיים, יכול החוב להיווצר בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי לפני שנים רבות, בהם עוד היינו סטודנטים, וכלל לא ידענו שיש לשלם דמי ביטוח לאומי.

 

 

התיישנות הליכי גבייה מול המוסד לביטוח לאומי


בפסק דין שניתן לאחרונה, [ב"ל 3142-09, חג'ג' נ' המוסד לביטוח לאומי] קבע בית הדין האזורי לעבודה בנצרת שנישום יכול להתגונן בטענה שחוב לביטוח לאומי התיישן כנגד הליכי גבייה שמפעיל נגדו המוסד לביטוח לאומי מכוח פקודת המסים.

 

 

התיישנות חוב כלפי המוסד לביטוח לאומי

חוק ההתיישנות מסדיר את פרק הזמן בו ניתן לתבוע גוף ו/או אדם בהתאם לראש הנזק הנטען ויש לבדוק היטב את פרק זמן ההתיישנות, מאחר ולכל ראש נזק ועילה, מועד התיישנות המתאים לו.

 

 

גבר לא ייחשב כ"עקר בית" לשם פטור מדמי ביטוח הלאומי וביטוח בריאות

גבר העובד במשק ביתו ואינו עובד שכיר או עצמאי, לא ייחשב כ"עקר בית" לשם פטור מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, המוטלים עליו.
כך קבע בית הדין הארצי בעב"ל 519/06 יחזקאל מני נגד המוסד לביטוח לאומי ולאחר מכן, אף בית הדין האזורי לעבודה בב"ל 4453-05 שקד שלמה נגד המוסד לביטוח לאומי. במקרים הנדונים, דובר בגברים, אשר עבדו במשק ביתם ולא היו עובדים שכירים או עצמאיים ולפיכך ביקשו לפרש את המונח "עקרת בית" שבחוק הביטוח הלאומי, כמתייחס גם לגברים וכפועל יוצא מכך, לקבל פטור מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות המוטלים עליהם.

 
לראש העמוד ↑